Praktimax Einw.Handschuhe 50St Einweg, Polyethylen-HDPE .

Praktimax Einw.Handschuhe 50St